CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ PRIVIND IMPOZITELE ȘI TAXELE LOCALE ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE

0 Comment

Eliberarea certificatului fiscal se face în urma depunerii de către solicitant a CERERII TIP, așa cum prevede Ordinul Ministrului Finanţelor Publice şi Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 2052/bis/1528/2006 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru stabilirea, constatarea, controlul, încasarea şi urmărirea impozitelor şi taxelor locale.

Puteți descărca CEREREA TIP de pe site-ul instituție sau puteți solicita documentul pentru completare, personal, la sediul Primărie Vadu Săpat, din Str. Principala, 107244.

Actele necesare pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală

Depunere

Depunerea cererii pentru eliberarea certificatului fiscal se face la Primăria Comunei Vadu Săpat.

Descarcare formular cerere tip:

În funcție de situație, în cazul în care se solicită certificat fiscal pentru dezbaterea succesiunii, cererea trebuie să fie însoțită de certificatul de deces (copie) și de dovada calității de moștenitor.

Certificatul de atestare fiscală se eliberează:

•  personal titularului care va prezenta act de identitate;

•  împuternicitului care va face dovada calității sale prin act de împuternicire încheiat în formă autentică;

•  moștenitorilor care fac dovada calității lor prin certificate de naștere, certificate de căsătorie sau alte acte care atestă acest fapt.

Nota: Pentru înstrăinarea dreptului de proprietate asupra clădirilor, terenurilor și a mijloacelor de transport, proprietarii bunurilor ce se înstrăinează trebuie să prezinte certificate de atestare fiscală prin care să se ateste achitarea tuturor obligațiilor de plată datorate bugetului local.
Actele prin care se înstrăinează clădiri, terenuri, respectiv mijloace de transport, cu încălcarea prevederilor de mai sus, sunt nule de drept.
Pentru bunul ce se înstrăinează, proprietarul bunului trebuie să achite impozitul datorat pentru tot anul în care se înstrăinează bunul, iar pentru celelalte bunuri pe care le deține în proprietate, trebuie să achite impozitele datorate conform exemplului de mai jos:
Exemplu: un contribuabil deține în proprietate un mijloc de transport, două clădiri și un teren.
1. În luna mai 2020, un contribuabil solicită eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru înstrăinarea unei cladiri. Astfel, contribuabilul trebuie să achite pentru primul semestru (cu termen de plată 31.03.2020)- impozitul pe clădire, impozitul pe teren și impozitul pentru mijlocul de transport, iar impozitul pentru clădirea ce se înstrăinează  impozitul trebuie să fie achitat pentru tot anul 2020.
2. În luna octombrie 2020, acesta solicită eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru înstrăinarea unei cladiri. Întrucât la doilea termen de plată pentru plata impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020 este 30 septembrie, iar bunul se înstrăinează în luna octombrie, contribuabilul trebuie să achite  pentru întreg anul 2020 – impozitul pe clădiri, impozitul pe teren și impozitul pentru mijlocul de transport.
Neprezentarea pentru eliberare în perioada de valabilitate a certificatului conduce la clasarea cererii.

Valabilitate

Certificatele de Atestare Fiscală pot fi utilizate în termen de 30 de zile de la data emiterii!

Certificatele de Atestare Fiscală se emit de organul fiscal competent al autorității administrației publice locale, la solicitarea contribuabilului sau a notarului, respectiv a împuternicitului acestuia, conform delegării date de contribuabil.

[top]
About the Author