27 Aug 2021

Model de anunţ de participare la licitaţie deschisă pentru concesiune bunuri

0 Comment

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: 

Primaria Comuna Vadu Sapat cu sediul in com.Vadu Sapat, str. Principala,nr 193, judetul Prahova, telefon:0244/442.178, fax: 0244/442.595, Cod fiscal: 16346508, e-mail:  vadusapat_ph@yahoo.com.

2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: 

30 loturi de teren cu suprafata de 15495 mp, situate in intravilaul comunei Vadu Sapat, nr. cadastral 21283, proprietate privata,  HCL 22 din 28.05.2020HCL prin care s-a aprobat concesiuna in baza OUG 57/2019, situat  în  intravilanul Comunei Vadu Sapat,

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: conform  caietului de sarcini)

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: Printr-o cerere prealabila depusa la Primaria Vadu Sapat.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Secretariatul Primariei Vadu Sapat cu sediul in com.Vadu Sapat, str. Principala,nr 193, judetul Prahova

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006: Documentatia poate fi obtinuta gratuit.

3.4 Data limita privind clarificarile: 13.09.2021 ora 12.00

4. Informaţii privind ofertele: 

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 21.09.2021, orele 14.00

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Ofertele se depun la  registratura  Primariei comuna Vadu Sapat  din  str. Principala,  nr.193, comuna Vadu Sapat, judetul Prahova,  cod postal 107244.

Ofertele se depun intr-un exemplar.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 

23.09.2021, orele 10.00 sediul Primariei Comuna Vadu Sapat,(adresa primariei)

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: 

Tribunalul  Prahova, Strada Văleni 44, Ploiești

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 

26.08.2021

[top]
About the Author