Modificări şi completări ale Legii nr. 52/2011

0 Comment

În data de 29 decembrie 2018, a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1116, Ordonanţa de Urgenţă nr. 114 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene.

Art. 65 din actul normativ menţionat modifică şi completează Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 947 din 22 decembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:

  • La art. 4, se introduc trei noi aliniate cu privire la durata activităţii unui zilier:

„(6)  O persoană nu poate presta activităţi în regim zilier mai mult de 120 de zile în decursul unui an calendaristic, indiferent de numărul de beneficiari, cu excepţia zilierilor care prestează activităţi în domeniul creşterii animalelor în sistem extensiv prin păşunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor, activităţi sezoniere în cadrul grădinilor botanice aflate în subordinea  universităţilor acreditate, precum şi în domeniul viticol, pentru care perioada poate fi de 180 de zile în decursul unui an calendaristic.

(7)  Beneficiarul nu poate utiliza o persoana mai mult de 25 de zile calendaristice în mod continuu în activităţile de tip zilier.

(8) Dacă activitatea depusă de zilier necesită o perioadă mai mare decât cea prevăzută la alin. (7), acesta poate fi utilizat pe bază de contract de muncă pe perioadă determinată.”

  • Se modifică art. 13 aliniatul (1) astfel:

„ Munca necalificată cu caracter ocazional se poate presta în următoarele domenii prevăzute în Clasificarea activităţilor din economia naţională, actualizată:

    a) agricultură, vânătoare şi servicii anexe – diviziunea 01;

    b) silvicultură, cu excepţia exploatări forestiere – diviziunea 02;

    c) pescuit şi acvacultură – diviziunea 03.”

  • Persoanele care prestează activităţi în regim zilier peste numărul maxim de zile prevăzut la art. 4 alin. (6) se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei , conform prevederilor art. 14, alin. (1), lit. i din actul normativ menţionat mai sus.
[top]
About the Author