Ucenicia la locul de muncă

0 Comment

Cadrul legal care reglementează ucenicia la locul de muncă îl reprezintă Legea nr. 279/2005 cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Normele de aplicare ale acesteia aprobate prin H.G. nr. 855/2013.

În confomitate cu dispoziţiile art. 5 din lege, angajatorului îi revine obligativitatea de a desemna un coordonator de ucenicie care îndrumă ucenicul în vederea dobândirii competenţelor profesionale necesare calificării pentru care se organizează ucenicia la locul de muncă.

Legea defineşte coordonatorul de ucenicie ca fiind  salariatul angajatorului sau, după caz, întreprinzătorul persoană fizică organizator al uceniciei la locul de muncă şi care are obligaţia de a colabora cu furnizorul de formare profesională autorizat pentru organizarea, desfăşurarea şi evaluarea continuă a formării profesionale a ucenicului, pe baza standardului ocupaţional corespunzător ocupaţiei în care se califică ucenicul. Potrivit art. 8 din H.G. 855/2013 cu modificările şi completările ulterioare, poate avea calitatea de coordonator de ucenicie salariatul sau, după caz, întreprinzătorul persoană fizică ce îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a.este calificat pentru practicarea ocupaţiei sau, după caz, a activităţii pentru care se organizează programul de ucenicie;

b.practică ocupaţia sau, după caz, activitatea pentru care se organizează programul de ucenicie;

c.are o experienţă de muncă în ultimii 5 ani din care cel puţin 2 ani în ocupaţia sau, după caz, în activitatea pentru care se organizează ucenicia;

d.nu are cazier judiciar;

e.este apt din punct de vedere fizic şi psihic.

Facem precizarea că, îndeplinirea condiției menționată la lit.a) se demonstrează prin acte care  atestă pregătirea de specialitate dobândită prin discipline/module/cursuri/stagii de pregătire pentru competenţele vizate prin programul de ucenicie, iar a celor de la lit. b) şi c) se atestă prin curriculum vitae al persoanelor respective, adeverinţe eliberate de angajator sau, după caz, alte documente specifice din care rezultă experienţa profesională pentru domeniul ocupațional vizat prin programul de ucenicie.

[top]
About the Author