PROCEDURA Privind eliberarea „Sesizării pentru deschiderea procedurii succesorale“ – Anexa 24 –

0 Comment

ACTE  OBLIGATORII:

  • Cerere
  • Certificat de deces al autorului succesiunii;
  • Certificat de atestare fiscală eliberat de către Direcţia Economică pe numele defunctului; DETALII GĂSIȚI AICI
  • Certificat de naştere şi de căsătorie pentru soţul supravieţuitor;
  • Certificat de naştere şi de căsătorie ( în cazul schimbării numelui ) pentru moştenitori;
  • Actul de identitate pentru toţi moştenitorii;
  • Extras Carte Funciară eliberat în luna care se depune cererea, în situaţia în care obiectul moştenirii se referă la un imobil de natură construcţie şi/sau teren;
  • Titlul de proprietate ÎN ORIGINAL în situaţia în care obiectul succesiunii se referă la un teren atribuit potrivit legilor fondului funciar;
  • Orice alte acte care dovedesc proprietatea asupra bunurilor deţinute de persoana decedată după care urmează a se dezbate succesiunea ( contract de vânzare –cumpărare/construire, proces verbal de predare – primire a locuinţei; contract de împrumut şi adeverinţă de achitare integral, carte de identitate şi talon auto, certificat de acţionar, testament etc).

Cererea însoţită de actele necesare se depune la Primăria Comunei Vadu Săpat, Compartimentul de Stare Civilă. Actele doveditoare se prezintă ÎN ORIGINAL şi copie xerox, pe care ofiţerul de stare civilă va aplica menţiunea ,, conform cu originalul ”.

Verificarea documentelor se realizează de Secretarul Primăriei Vadu Săpat, prin Compartimentul de Stare Civilă, în termen de cel mult 30 de zile de la înregistrare.

NOTă: Sesizarea pentru deschiderea procedurii succesorale ( Anexa 24 ) se eliberează o singură dată la cererea moştenitorilor defunctului.

Persoana îndreptăţită să solicite la cerere eliberarea Sesizării pentru deschiderea procedurii succesorale ( Anexa 24 ) este persoana care face dovada scrisă că are vocaţie succesorală.

Anexa 24 poate fi eliberată la cerere şi altei persoane împuternicită prin procură specială/avocaţială, în cazul în care persoana îndreptăţită nu se poate prezenta personal.

Sesizarea pentru deschiderea procedurii succesorale este documentul administrativ necesar în procedura dezbaterii succesorale care se desfăşoară exclusiv în faţa notarului public competent sau a instanţei judecătoreşti în a cărei rază teritorială a avut ultimul domiciliu defunctul. Anexa 24 nu atestă calitatea de moştenitor şi nici dreptul de proprietate asupra bunurilor mobile sau imobile deţinute de defunct.

Dovada calităţii de moştenitor legal sau testamentar, precum şi dovada dreptului de proprietate al moştenitorilor acceptanţi asupra bunurilor din masa succesorală în cota care se cuvine fiecăruia, se constată prin certificatul de moştenitor eliberat de notarul public sau de către o instanță judecătorească, conform art. 1132 din Codul civil.

[top]
About the Author